В 10 въпроса деградацията в обществото и борбата срещу нея

1-Какво представлява деградацията?

Деградация означава упадък, разруха, и по-точно упадъка на един човек като личност и морално същество в обществото.

Само от речниковото значение на това понятие можем да си направим заключения, за това защо деградацията е нещо, което народите не трябва в никакъв случай да приемат. За нас деградацията означава разваляне на създадените в продължение на поколения от народа положителни традиции, качества, добродетели, ценности. Изпразване на тяхното съдържание и заменянето им с културата на империализма.

2-Кои наши ценности иска да унищожи империализма? С какво иска да ги замени?

Всички положителни качества и добродетели създадени от народа ни и предавани от поколения на поколения са под прицела на политиките на империализма за деградация. Кои качества иска да унищожи? Взаимопомощта, солидарността, противопоставянето срещу неправдата, уважението към друга на другите, почитта към по-възрастните, чистата обич към децата, честността, почтеността, отхвърлянето на тиранията, верността към любимия човек, родината, жертвоготовността…

Ето това искат да унищожат империалистите, под техен прицел са всички тези добродетели на нашият народ. Капитала иска да ги замени с „качества“, които пълна противоположност на гореизброените. Искат да насадят на народа ни, егоизма, егоцентризма, незачитането на духовното и концентриране върху материалното, апатията, гешефтарството, мисленето на дребно, мошеничеството, прагматизма, неуважение към възрастните хора, похотливостта, сексуалните перверзии и извращения, незачитане на труда на другите и ред други отрицателни „качества“.

3-Какви са причините, които водят до деградиране на обществото?

Преди за започнем да търсим причините, трябва да поясним това, че деградацията е следствие от натрупване на множество фактори. Всички класово разделени общества, създават несправедливости, неравноправие, глад и нищета. Всичко това отдалечава народите от техните положителни ценности, качества и добродетели. Когато народите са неспособни да се борят с проблемите, в които са затънали, те прогниват заедно със системата, в която живеят и най-накрая и те деградират като нея. Системите основани на експлоатация и класово разделение създават материалната основа, предпоставките за деградацията. Но деградацията не може да бъде сведена само до материални условия. Тя е и следствие от системно провеждани и целенасочени политики, които имат за цел постигнато на точно този ефект върху обществото.

4-Кой провежда политиките за деградация? Кои и са най-често засегнатите от тези политики?

Империализмът систематично и целенасочено провежда политиките за деградиране на народите. Империалистите са врагове на народите. За да могат да увеличат своите печалби и за да могат да прокарат своите политики за експлоатация и грабеж те се нуждаят от инструменти, с които да потискат народите. Буржоазията не се се спира пред нищо за да постигне тези свои цели.

Основният елемент са репресиите и принудата, като в империалистическите държави и подчинените им нео-колониални страни се развиват мощни репресивни структури служещи на тази цел. Но в повечето случаи тези методи не дават очаквания резултат, дори напротив те още повече увеличават гнева на народите срещу капиталистическото статукво. За това империалистите са длъжни да превърнат народите в сива безлична маса от деградирали индивиди, които да не могат по никакъв начин да се съпротивляват срещу експлоатацията и грабежа. Най-често под ударите на тези политики подпадат най-бедните слоеве на обществото, но тяхното влияние не се ограничава само с най-бедните, то се разпростира сред целия народ. А най-потърпевши са младежите, те са основната група, под прицела на империалистите. Не друг, а именно бедните народи са тези, които ще победят и унищожат империализма. Бедните народи, които се съпротивляват срещу репресиите и жестокостите, срещу политиките на експлоатация и тирания, т.е тези народи, които се борят за да установят революционната народна власт, са основните мишени на империалистите и техните политики за деградация.

5-Какви са методите и средствата, които използват империалистите и слугуващите им олигархии за да осъществят своите политиките на деградация?

Те използват множество и най-различни методи и средства за да осъществяват тези свои политики. Но най-общо можем да ги подредим по следния начин: образователната система, културата и изкуството(музика, изобразително изкуство, кино и т.н.) литературата, консуматорската „култура“, телевизиите, печатните и електронните медии, интернет, списания… Наркотици, проституция, хазарт, „игри на късмета“, лотарии, изкривени разбирания за забавление, модни тенденции, футболът и другите спортове.

6-Трябва ли марксистите-ленинистите да се борят срещу деградацията?

Да, трябва и това трябва да е задължителна част от тяхната борба. Защото марксистите-ленинистите, се борят за народа, за неговото освобождение за да сложат край на господството на капитала и експлоатацията, срещу империализма и олигархията. В хода на тази борба всичко, което вълнува народа трябва да вълнува и марксистите-ленинистите. Революцията е дело на масите. И деградацията е една от най-сериозните пречки пред това народните маси да се включат в революционната борба. Борбата срещу нея е част борбата за трудовите и социалните права на народа. Чрез нея революционерите могат да организират народа, да го революционаризират, и да разгърнат народната война на нови фронтове. Борбата срещу деградацията е част от революционната борба независимо, в какъв етап се намира тя.

7-Как левицата в нашата страна разглежда борбата срещу деградацията?

Левицата у на неглижира този проблем. Голяма част от нея не само, че ням ясно изразена позиция по този въпрос, но дори някои нейни представители спомагат за това народът ни да бъде заливан с още-голяма сила от „информационната помия“ на буржоазните медии. Лумпенизираните родни „комунисти“ и „марксисти“, които нямат никакво намерение да водят адекватни на времето, в което живеем политики са затънали в блатото на деградацията. Езикът им, изразните средства, начинът им на говорене е далеч от този, който трябва да бъде използван от хора, които претендират, че са комунисти. Ние не искаме да се превръщаме в ничии морални съдници, нито да корим някого, но не можем да не изразим възмущението си от начина на поведение на определени представители на левицата у нас. Дори тези, отделни личности, които иначе претендират да са много добре запознати с марксистко-ленинистката класика са под силното влияние на империалистическата култура и в стремежа си да се покажат, като знаещи и можещи изпадат в абсурдни ситуации. Говоренето им е грубо, много често неразбираемо за обикновените хора. Това тяхно философстване, което протича изцяло във виртуално пространство(рядко и извън неговите граници) отдалечава желаещите да се запознаят с идеите на марксизма-ленинизма.

В последните години пък някои „нови“ групи появили се в левицата у нас, открито започнаха да защитават теориите на реформистките западни кръгове, които прокламират буржоазните теории за „свобода на индивида“, „секс работник“ и други подобни дегенеративни идеи.

Другата основна тенденция е и тази на защита на „традиционните ценности“ прокламирана най-вече от буржоазните националисти и фашистите. Които размахвайки чучелото на „мигрантската вълна“ печелят все повече и повече поддръжници.В голямата си част левицата също участва в този отвратителен креслив театър на фашистките партии, като го прави с цел да извлече облаги и дивиденти за себе си от цялата ситуация. Така левицата смята, че ще може да привлече повече поддръжници, но по всичко личи и това не дава никакъв резултат и всичките напъни на изборите остават напразни.

Ако трябва да обобщим у нас левицата е под силното идеологическо влияние на буржоазията. Родните ни реформисти и опортюнисти са потънали в блатото на буржоазната идеология. Кризата, в която се намира лявото у нас от 1989 година насам все още не е преодоляна и няма изгледи това да се случи в близките години. Буржоазната идеология е намерила много добра почва за развитие и поради факта, че липсва каквато и да било теоретическа база сред левицата. А дори тези, които демонстрират познания, че имат познания в марксизма-ленинизма го правят по начин, който по-скоро представлява една гротеска, отколкото някакви реални знания.

8-Какво трябва да направят марксистите-ленинистите срещу политиките на деградация провеждани от империализма и слугуващата му олигархия?

Преди всичко марксистите-ленинистите трябва да водят една постоянна и всеобхватна борба срещу налаганата от империализма псевдокултура. Техните усилия трябва да се насочат в посока на това да изведат на преден план положителни страни в народната култура съчетавайки я с културата на революционното движение в своята страна. В тази борба те трябва да направят всичко по силите за да организират народа. Тази борба трябва да се води най-вече от самия народ. Трябва да бъдат създадени алтернативи на статуквото във всички области на живота. Центрове за култура и изкуство, различни мероприятия в културната област, а също така трябва да се обърна внимание и на спорта и социалните дейности. Революционната и прогресивна литература трябва да бъдат подкрепяни и насърчавани в развитието си. Необходимо е също така да бъдат организирани кампании срещу наркотиците, проституцията, трябва да бъдат създадени и организационни структури за борба с тези явления. Трябва да бъдат организирани народни библиотеки, читални, интернет зали, курсова за преквалификация, различни по вид и обем предприятия, в които народът да може да произвежда различни стоки, с които да задоволява своите нужди. Задача на марксистите-ленинистите е и да организират народа за да се защитава срещу всички институции на статуквото, които сеят деградация, срещу мафиотските банди и техните покровители полицаи.

9-Възможно ли е да бъде напълно унищожена деградацията, без да бъде унищожен капитализмът?

Влиянието на деградацията при капитализма, може да бъде намалена в известна степен, като това зависи в голяма степен от нивото, до което ще достигне борбата на народа срещу деградацията, и неговото участие в революционната борба. Но докато народите продължават живеят под гнета на капитализма, създаващ глад, нищета и несправедливост, ще продължи да съществува и материалната основа на деградацията. Прогнилата система, разяжда хората, превръща ги в дегенерати. В това статукво е невъзможно деградацията де бъде унищожена напълно. Също така не трябва да се забравя, че империализмът и олигархията ще продължат да сеят деградация сред народа.

10-Как може да бъде унищожена империалистическата политика на деградация, и какво е крайното решение за справяне с нея?

Деградацията може да бъде унищожена само чрез революция. Решението срещу нея е социализмът. Само тогава, когато не е на лице експлоатация, когато бъде унищожена империалистическата-капиталистическа система, тогава може да бъде премахната и материалната основа на деградацията. Социализмът подкрепя и развива положителни страни на народната култура и традиции, той притежава силата да ги развива. Развитието на социализма и неговата победа, смазва всички останки от стария капиталистически строй. Народите ще започнат процес на постоянно развитие на културата и ще осъществят културната революция.

Реклами